פרשת "לך לך"

כח מהפרשהפרשת לך לך-"ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך"ה' מברך את אברם בברכות לרוב. למה?כדי לאפשר לו לקיים את הציווי לך לך.בחיים כבר מרגע הלידה אנו נפגשים בחוויות השינוי והמעבר. הכניסה למקום חדש, לכיתה חדשה, להתרגל למצב חדש- לכל אלא אנו נדרשים ל"לך לך".בתהליך המעבר יש סיכון […]