פרשת "לך לך"

כח מהפרשהפרשת לך לך-"ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך"ה' מברך את אברם בברכות לרוב. למה?כדי לאפשר לו לקיים את הציווי לך לך.בחיים כבר מרגע הלידה אנו נפגשים בחוויות השינוי והמעבר. הכניסה למקום חדש, לכיתה חדשה, להתרגל למצב חדש- לכל אלא אנו נדרשים ל"לך לך".בתהליך המעבר יש סיכון […]

כישורי חיים מתוך פרשת שבוע

"פרשת נח"ננסה לדמיין את חייו של נח מרגע שנכנס לתיבה .אין ספק שבתקופה הארוכה הזו, שנה שלמה עמד נוח במצבי לחץ רבים.נח ומשפחתו נותקו מכולם הם ידעו שמחוץ לתיבה מתרחשת סערה גדולה .עולם נחרב.למרות זאת נח עמד במסירות רבה בנסיון ומילא את תפקידו.והנה פסק המבול ונח שריד מהעולם שהיה יוצא מהתיבה.נח יודע שלא לחינם ה' […]